Klarifikasi dan Kronologis Seputar Kontroversi Fatwa Syaikh Al Wushobi Bag.1

Benar, Asy Syaikh Abdurrahman & Asy Syaikh Wushabi Telah Menasehati Asy Syaikh Utsman As Salimi Agar…